เว็บไซต์: หน้าข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบสู่ผู้ผลิตหน้าใหม่
ชื่อกิจกรรม: สานศาสตร์หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ที่มาและความสำคัญ

ภารกิจประการหนึ่งของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือ สนับสนุนและกระตุ้น ให้เกิด“สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” สร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่าง ๆ เพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาแบบเดิม ๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชนได้มากขึ้นและนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ในมิติ ที่คนต้องการเพื่อการเล่าเรื่องที่รอบด้านหลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนการส้รางสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ที่มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการเพื่อสืบสาน องค์ความรู้ จากศิลปินชั้นครู สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้ของศิลปินชั้นครู ที่ผ่านประสบการณ์ สะสมคุณค่า ประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยจัดเก็บความรู้แบบบทเรียนออนไลน์ ในแบบทันสมัยและน่าสนใจเพื่อต่อยอดสู่การสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้ สืบสานศาสตร์องค์ความรู้ จากคนชั้นครู ผ่านศาสตร์ความรู้ 2 แขนง ได้แก่ ศาสตร์บทประพันธ์ และ ศาสตร์การแสดง เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้ของคนชั้นครู ที่ผ่านประสบการณ์  สะสมคุณค่าประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดสู่ผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่  โดยจัดเก็บความรู้แบบบทเรียนออนไลน์ ในแบบทันสมัยและน่าสนใจเพื่อต่อยอดสู่การสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้  “TMF มหาวิทยาลัยออนไลน์ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงเข้าใจและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เพิ่มขึ้นได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและพัฒนางานสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนจากศิลปินต้นแบบไปพัฒนางานการผลิตสื่อต่อไป

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ประกาศ

หากผู้เรียนท่านใดยังกรอกรายละเอียดบัญชีไม่ครบสามารถคลิกที่ปุ่ม “ตั้งค่าบัญชี”